sg_fashion_snap_g007-00

SG-FASHION-SNAP.COM_g007 Scar-L CQC

サバゲー, サバイバルゲーム,装備,エアガン,写真,マルイ,エアガン,グレネード,光学サイト,ハイダー,Scar-L
TOKYO MARUI SCAR-L CQC (BK)
owner : Haman
career : 2 years
team name : Socom JAPAN
photo taken @beam

ハイダー,G&P,サバゲー, サバイバルゲーム,装備,エアガン,写真,マルイ,エアガン,グレネード,光学サイト,Scar-L

グレネードランチャー,サバゲー, サバイバルゲーム,装備,エアガン,写真,マルイ,エアガン,光学サイト,ハイダー,Scar-L

Aimpoint COMP M2,ドットサイト,サバゲー,サバイバルゲーム,装備,エアガン,写真,マルイ,エアガン,グレネード,光学サイト,ハイダー,Scar-L

サバゲー, サバイバルゲーム,装備,エアガン,写真,マルイ,エアガン,グレネード,光学サイト,ハイダー,Scar-L
装備 – EQUIPMENTS
ハイダー : G&P CQBフラッシュハイダー “クローズキラー”
光学サイト : Aimpoint COMP M2 タイプ レプリカ ドットサイト
グレネード : MK13 EGLMタイプ レプリカ