sg_fashion_snap_KU0924-06_JW3-00
NARIKIRI John Wick Fashion Contest entry No.12
name : KIYOSHI
age : 47
occupation : musician
career : 12 years
team : ETP
favorite brand : TOKYO MARUI, UNIQLO
photo taken @ASOBIBA Akihabra feild

(さらに…)