sg_fashion_snap_g124_MARUI-KSG-00
TOKYO MARUI KSG
owner : Masaru Shimamura
occupation : TOKYO MARUI Public relations
photo taken @ Hobby Show Shizuoka

(さらに…)