sg_fashion_snap_HA1028-01_saki-suzuki-1F

sg_fashion_snap_HA1028-01_saki-suzuki

sg_fashion_snap_HA1028-01_saki-suzuki-00FA
name : Saki Suzuki – 鈴木咲
occupation : MSI (MARUI SECURITY INVESTIGATIONS)
twitter : @suzukisakiika
favorite brand : TOKYO MARUI
photo taken @unknown location


sg_fashion_snap_HA1028-01_saki-suzuki-1F

sg_fashion_snap_HA1028-01_saki-suzuki-2

sg_fashion_snap_HA1028-01_saki-suzuki-3

sg_fashion_snap_HA1028-01_saki-suzuki-4

sg_fashion_snap_HA1028-01_saki-suzuki-5

sg_fashion_snap_HA1028-01_saki-suzuki-6

sg_fashion_snap_HA1028-01_saki-suzuki-7

MARUFES_2018_banner

EQUIPMENTS
handgun : TOKYO MARUI GLOCK19